Siapakah Utsman bin Affan?


Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abdisy Syams bin Abdi Manaf bin Aushi bin Kilab. Gelar beliau Abu Amr. Biasa dijuluki sebagai dzun nurain (pemilik dua cahaya) karena beliau menikahi dua putrid Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum.

Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu masuk Islam pada usia 23 tahun, termasuk  golongan orang-orang yang pertama masuk Islam dan termasuk dalam 10 sahabat yang diberi kabar gembira mendapat jaminan masuk surga (Silahkan membaca haditsnya di sini). Keimanan dan ketaqwaan yang ada pada beliau menjadi sebab jaminan masuk surga.

Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar Ash Shiddiq. Ketika itu, ada beberapa orang mendatangi Abu Bakar Ash Shiddiq yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu,  Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa’ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf.

Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu menyeru mereka untuk mengikuti agama yang dapat menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat yaitu dengan masuk Islam. Merekapun menyambutnya dan semuanya masuk Islam.

Setelah mereka menyatakan Islam dihadapan Abu Bakar Ash Shiddiq, mereka segera pergi mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam disertai Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu.

Utsman bin Affan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia sehingga beliau mencapai derajat yang mulia di sisi Allah ta’ala.

**

Disarikan dari kitab Nubdzah Mukhtasharah fi Tarikhil Khulafairrasyidin karya Syaikh Sa’id bin Abdullah Al Ghomidi dan Syaikh Khalid bin Sulaiman Al Husainan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.